REKENPROGRAMMA VOOR DE LANDELIJKE BEËINDIGINGSREGELING VEEHOUDERIJLOCATIES (LBV en LBV+)

Dit artikel is geplaatst op 14-06-2023

Op maandag 12 juni 2023 is de AERIUS Check online gekomen. Met dit rekenprogramma kunnen ondernemers inzicht krijgen of ze tot de zogenoemde piekbelasters behoren en mee kunnen doen aan de LBV of LBV+ regeling.

Landbouwbedrijven met varkens, melkvee, kippen, kalkoenen of vleeskalveren kunnen via het rekenprogramma AERIUS Check zien of ze aangemerkt kunnen worden als piekbelaster (LBV+ regeling). De uitkomst van deze berekening geeft daarnaast ook aan of er deelname mogelijk is voor de vrijwillige beëindigingsregeling, de LBV regeling (de LBV regeling geldt niet voor vleeskalverenhouders). Piekbelasters komen in aanmerking voor een vergoeding van 120%. Een piekbelaster is een bedrijf gelegen binnen 25 kilometer van overbelaste natuur en veroorzaakt ten minste 2500 mol stikstofdepositie per jaar.

Er zijn een aantal voorwaarden bekend gemaakt waaraan moet worden voldaan om mee te kunnen doen met deze regelingen. Zo mag er nog geen begin zijn gemaakt met het sluiten van de locatie. Ook mag er geen stikstofruimte uit de vergunning ter beschikking gesteld zijn voor andere activiteiten waarvoor een natuurtoestemming nodig is (extern salderen). Verder moeten de dierverblijven, mest- en voeropslagen de afgelopen 5 jaar onafgebroken in gebruik zijn geweest. Korte periodes van leegstand hoeft geen reden te zijn voor afwijzing (denk hierbij aan tussentijdse leegstand). Specifiekere voorwaarden zijn nog niet bekend gemaakt.

Bij het berekenen van de stikstofdepositie van een locatie op de Natura2000-gebieden, dient te worden uitgegaan van het gemiddeld aantal gehouden dieren in 2021 (dus niet het vergunde aantal dieren).

Met de, afgelopen maandag bekendgemaakte, AERIUS Check kan worden berekend of een bedrijf onder de landelijke aanpak piekbelasting valt. Er wordt daarbij nogmaals benadrukt dat als een bedrijf voldoet aan de drempelwaarde, er géén verplichtingen aan verbonden zijn.

Het kabinet wil met een aantal regelingen bedrijven met een hoge impact op Natura2000-gebieden stimuleren om zelf actie te ondernemen. Naast de vrijwillige beëindigingsregeling komen er ook nog andere regelingen beschikbaar. Deze regelingen zullen in de aanloop tot april 2024 open staan. Op de website www.aanpakstikstof.nl is meer informatie te vinden over deze regelingen.

De LBV+ regeling zal geopend worden op maandag 3 juli 2023 en sluiten op vrijdag 5 april 2024. De LBV regeling opent ook op maandag 3 juli 2023 en sluit op vrijdag 1 december 2023. Op een LBV+ aanvraag volgt een beslissing binnen 16 weken. De beoordeling van een LBV aanvraag volgt zo snel mogelijk na de sluitingsdatum van 1 december 2023, maar uiterlijk 1 juni 2024.

AERIUS Check geeft voor nu dus alleen een eerste indicatie of bedrijven zich kunnen melden voor de LBV+ of LBV regeling. Zou u graag inzicht willen krijgen of uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt? Onze adviseurs kijken graag met u mee naar uw locatie.