VERGUNNINGENVERLENING WEER OPGANG!

Dit artikel is geplaatst op 07-03-2024

Omdat van overheidswege wordt aangegeven dat de natuur onder druk staat, merken wij bij Geling Advies dagelijks dat vergunningsaanvragen waarin stikstof emissie een onderdeel is of kan zijn stil liggen of moeilijk opgang komen. Met name sinds de Raad van State uitspraken op 7 september 2022 (202106900/R2) en 12 oktober 2022 (202106903/1/R2) met betrekking tot emissiearme vloeren voor melkvee, zijn vergunningsaanvragen in de veehouderij nagenoeg stil komen liggen. Voor aanvragen met luchtwassers gloort er nu licht aan het eind van de tunnel, voor overige emissiearme stalsystemen is het nog niet zo ver. Later in deze nieuwsbrief gaan we hier verder op in. Eerst gaan we in op het vergund krijgen van een aanvraag met een passende beoordeling.

Zodra het bevoegd gezag de conclusie trekt dat een plan/project mogelijk significante gevolgen kan hebben op één of meer Natura 2000-gebieden komt het verzoek om de aanvraag aan te vullen met een passende beoordeling. In deze passende beoordeling dient dieper ingegaan te worden op de gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Dit klinkt mooi ware het niet dat hetzelfde bevoegd gezag niet duidelijk is over de informatie die in de passende beoordeling opgenomen dient te worden, deze is immers vormvrij. Hetgeen benodigd hangt met name af van de aard van het plan en de afstand tot Natura 2000-gebieden. Is de afstand 3 km of meer en blijkt uit een voortoets (AERIUS-berekening met onderbouwing) dat er geen deposities berekend zijn hoger dan 0,00 mol/ha/jaar, dan kan de aanvraag verder bij gebruik van traditionele huisvestingssystemen.

Is één of meer emissiearm stalsyteem onderdeel van de aanvraag, dan is een passende beoordeling rondom stikstof ongeacht de afstand tot Natura 2000-gebieden altijd onderdeel van de vergunningsaanvraag. Ligt de planlocatie binnen 3 km van één of meer Natura 2000-gebieden dan moet vanuit het beheerplan in relatie tot de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende gebied ook naar andere storingsfactoren gekeken worden. Denk bij storingsfactoren aan o.a. oppervlakverlies, versnippering, verzuring, vermesting, verontreiniging, verdroging, vernatting, geluid, licht, trillingen, optische verstoringen, enz.. Dit kan zich buiten de veehouderij ook voordoen bij projecten voor bijvoorbeeld woningbouw, industrie en recreatie. Het doel van de passende beoordeling is dat aangetoond wordt dat het project met zekerheid de natuurlijke kenmerken van één Natura 2000-gebied niet zal aantasten.

Vanuit de overheid bereiken ons geregeld berichten dat er binnenkort, medio voorjaar 2024, handreikingen komen die meer duidelijkheid verschaffen over de gevraagde passende beoordeling voor emissiearme stalsystemen. De provincie is het bevoegd gezag met betrekking tot Natura 2000-gebieden. In Noord-Brabant is er sinds enkele maanden een handreiking verstrekt hoe luchtwassers in een passende beoordeling opgenomen dienen te worden, zodat deze weer vergunbaar zijn. Luchtwassers zijn met name in de varkenshouderij veel toegepast en hebben zich al geruime tijd in de praktijk bewezen. Het komt er dan op neer dat er extra eisen/afspraken in de vergunning opgenomen worden, ter zekerstelling dat hetgeen gesteld op papier ook de praktijk is. Denk hierbij met name aan controle momenten, metingen en periodiek onderhoud. Op deze manier komt er weer wat beweging en verwachten we binnenkort weer aanvragen vergund te krijgen.

Heeft u ook met bovenstaande te maken of zijn hier vragen over, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

                

        Johan de Vos 0493-597500                       Peter Hagens 0493-597500                          Julie Beurskens 0493-597500