Gelingadvies
Stalbouw

Vormverandering van het bouwvlak


Bij vormverandering van uw bouwvlak zal meestal gebruik gemaakt kunnen worden van een wijzigingsbevoegdheid. De meeste bestemmingsplannen voor het landelijk gebied bevatten deze bevoegdheid. 

Bij vormverandering is het de bedoeling dat er een efficiënter bouwvlak ontstaat. Door deze verandering ontstaat de mogelijkheid om uw bedrijf uit te breiden. Door de uitbreiding van bebouwing zal aangetoond moeten worden dat de gewenste ontwikkeling past binnen het beleid van de gemeente en de provincie. Onderbouwd zal moeten worden dat uw plan op milieuaspecten zoals geur, geluid, fijnstof en dergelijke, geen negatieve effecten heeft op de omgeving. Na de ontwikkeling moet in de omgeving een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig zijn. Hoe moeilijk of makkelijk dit is wordt vaak bepaald door de afstand van uw bedrijf tot omliggende woningen of andere milieugevoelige functies maar ook het gebruik van de nieuwe bebouwing. Zo is een werktuigenloods eenvoudiger te onderbouwen dan een veestal. Voor de provincie Noord-Brabant geldt tevens de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). 

Wij kunnen u begeleiden in het totale traject en beschikt over de benodigde kennis om het ruimtelijk plan voor u op te stellen.

Uw adviseur


Stijn de Crom

Stijn de Crom

Sr. Adviseur 

Bel Stijn: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Stijn

V-Card van Stijn