Gelingadvies
Stalbouw

Wegverkeerslawaai


Wegverkeerslawaai staat al jaren op nummer 1 waar het gaat om klachten over geluidoverlast. Wanneer een woning wordt opgericht in de invloedsfeer van een weg dient onder bepaalde condities de geluidbelasting van de weg onderzocht te worden, waarna toetsing  aan de wet- en regelgeving dient plaats te vinden. Dit om een zo gunstig mogelijk woon- en leefklimaat te borgen.

Wij beschikken over de rekensoftware Geomilieu om deze berekening voor u uit te voeren.

De berekeningen worden uitgevoerd conform Bijlage 3 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder uit 2006 (Standaard rekenmethode I of II). Bij het bevoegd gezag wordt de verkeersintensiteit, wegdektype en rijsnelheid opgevraagd van de relevante wegen voor het maatgevende jaar. De omgevingskenmerken worden gemodelleerd en de intensiteiten  ingevoerd. Vervolgens wordt de geluidbelasting berekend en getoetst aan de geldende normen. Indien niet aan voorkeursgrenswaarde kan worden voldaan wordt bezien of de geluidbelasting beneden de maximale ontheffingswaarde is gelegen. In dat geval kan gemotiveerd om een hogere waarde worden verzocht bij het bevoegd gezag.

Hiervan wordt een duidelijke en overzichtelijke rapportage opgesteld.

Uw adviseur


Jeroen Meijers

Adviseur

Bel met Jeroen: +31 (0) 493 59 75 00

E-mail aan Jeroen