WIJZIGINGEN GLB AANVRAAG TIJDIG DOORGEVEN

Dit artikel is geplaatst op 09-07-2024

Binnen de eco-regeling bent u verplicht om uw eco-activiteiten ‘actueel’ te houden. Dit betekent dat u wijzigingen tijdig door moet geven aan RVO.

Geen eco-activiteiten toevoegen na GO-periode

Na de indieningsperiode van de Gecombineerde opgave (GO) mag u geen eco-activiteiten toevoegen. Ook mag u een opgegeven eco-activiteit niet ‘verplaatsen’ naar een ander perceel.

Niet voldoen: intrekken eco-activiteit

Voldoet u niet meer aan de voorwaarden? Of voert u een opgegeven eco-activiteit niet uit? Dan moet u, zodra dit duidelijk is, de eco-activiteit intrekken.

Voorkom korting

Als u een eco-activiteit niet tijdig intrekt en de NVWA of RVO constateert dit, dan riskeert u, na een eerste waarschuwing, een korting. Dit geldt vooral voor eco-activiteiten waarvoor een ‘harde datum’ geldt, zoals bijvoorbeeld bij ‘Vroeg ras rooigewas’.

Heeft u gekozen voor de eco-activiteit ‘Groene braak’? Dan moet u ook gedurende de rest het jaar rekening houden met de voorwaarden;

Voorwaarden ‘Groene braak’

Naast de minimale breedte van 3 meter en het telen van een toegestaan gewas, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het perceel moet 9 maanden uit productie worden genomen (de braakperiode).
  • In de periode van 15 juli t/m 31 augustus moet het perceel voor minimaal 80% zijn bedekt met het toegestane gewas.
  • Het gewas moet tot het einde van de braakperiode aanwezig blijven.
  • In de braakperiode mogen geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Dit is ook niet toegestaan als het gewas na deze periode blijft staan. Mechanisch vernietigen na de braakperiode mag wel.
  • Beweiden en/of oogsten is het gehele jaar niet toegestaan, dus ook niet na de braakperiode.

Aaneengesloten braakperiode van 9 maanden

De braakperiode van 9 maanden moet binnen het kalenderjaar liggen. Dit kan bijvoorbeeld zijn van 1 januari t/m 30 september of van 1 april t/m 31 december. Maar ook van 15 februari t/m  15 november.

Gewas laten staan, geen bewerkingen voor volgteelt

U mag zelf bepalen wanneer u het toegestane gewas inzaait. Als u maar aan de ‘bedekkingseis’ voldoet. In de braakperiode mag u het gewas niet vernietigen en dus ook geen grondbewerkingen uitvoeren. Een eventueel volggewas mag pas u na de braakperiode inzaaien of aanplanten.


Enkele keuzes bij eco-activiteit ‘Weidegang’

Na de GO-periode kunt u geen wijzigingen in uw eco-activiteiten doorvoeren. Bij ‘Weidegang’ gelden een tweetal uitzonderingen. Daarnaast is onlangs besloten dat u uiterlijk op 15 juni gestart moet zijn met weiden.

Van 2.500 naar 1.500 uur

Heeft u gekozen voor de eco-activiteit ‘Weidegang 2.500 uur’? En blijkt dat u het benodigde aantal weide-uren niet gaat halen? Dan kunt u deze eco-activiteit omzetten naar ‘Weidegang 1.500 uur’.

Direct doorgeven, uiterlijk 2 december

De omzetting moet u ‘zo snel mogelijk’ doorgeven aan RVO. U moet immers uw eco-activiteiten actueel houden. De omzetting moet u uiterlijk op de laatste dag van de aanvraagperiode (dit jaar: 2 december) doorgeven.

Zelfde waarde, andere punten

Voor ‘Weidegang 1.500 uur’ is de waarde ook € 45/ha. Echter de punten voor enkele thema’s zijn lager.

Soms langer weiden toegestaan

Binnen de eco-activiteit ‘Weidegang’ loopt de weideperiode standaard t/m 15 oktober. Uiterlijk op deze datum moet uw bedrijf aan het minimum aantal uren weidegang voldoen.

Soms tellen ook uren t/m 14 november

Als uw bedrijf op 15 oktober nog niet aan het aantal uren weidegang voldoet, maar het is aannemelijk dat dit uiterlijk 14 november wel het geval is, dan mag u onder voorwaarden de weide-uren van 16 oktober t/m 14 november meetellen. Ter zijner tijd bepaalt Qlip of u van deze mogelijkheid gebruik kunt maken. U krijgt dan op 15 oktober de beoordeling ‘Voldoet nog niet volledig’.

Melden graslandvernietiging bij herinzaai

Wilt u in deze periode grasland vernieuwen? En ligt uw perceel op zand/löss? Of heeft u een derogatiebedrijf en ligt uw perceel op klei/veen in een NV-gebied? Dan is dit toegestaan t/m 31 augustus. U moet de graslandvernietiging wel vooraf melden bij RVO. Uw stikstofnorm wordt met 50 kg N/ha gekort. U heeft geen graslandvernietigingsmonster nodig.

Stikstofnorm voor groenbemester als hoofdteelt

Vanaf dit jaar geldt alleen nog een stikstofnorm voor een niet-vlinderbloemige groenbemester die wordt geteeld na granen, graszaad of koolzaad. Inzaai uiterlijk 31 augustus en telen t/m 31 januari. Voor een niet-vlinderbloemige groenbemester, die in het groeiseizoen wordt geteeld (hoofdteelt), blijven de stikstofnormen ook gelden.

Aanpassingen begindatums eco-activiteiten

Vanwege het natte voorjaar zijn begindatums van enkele eco-activiteiten opgeschoven. Zowel bij ‘Grasland met kruiden’ als bij ‘Bufferstroken met kruiden’ moet het perceel nu zichtbaar bedekt zijn van 15 juli t/m 30 september.

Wanneer u hulp nodig heeft bij de doorvoer van wijzigingen staan de adviseurs van Geling Advies voor u klaar.